Lijst monumentale bomen vernieuwd

De gemeente heeft een nieuwe lijst met monumentale bomen vastgesteld. Het aantal bomen is flink gestegen van 1170 tot ruim 3300. Het betreft bomen in het openbaar gebied en bomen op particuliere terreinen. Bomen op de lijst hebben een verhoogde beschermingsstatus. Er wordt geen kapvergunning voor afgegeven tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. Bovendien worden ze in bestemmingsplannen opgenomen zodat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de bomen gehandhaafd blijven. In het beheer en onderhoud krijgen de bomen de hoogste prioriteit.

Nieuwe bomen op de lijst
Voor de vaststelling van de nieuwe lijst heeft Stichting Stadsbomen diverse bomen voorgedragen. De meeste zijn afgewezen omdat er nieuwe ruimtelijke ontwikkelen in het gebied zijn vastgesteld. Het betreft met name bomen op de voormalige gemeentewerf aan de Tatraweg en bomen in het Von Weberpark. In beide gevallen zijn er nieuwe bestemmingsplannen aangenomen. De gemeente wil blijkbaar voorkomen dat er bomen worden opgenomen die de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de weg zouden kunnen staan. Bomen die wel op de lijst zijn geplaatst betreffen onder andere een zeldzame blikeik in het Leypark, een prachtige magnolia aan de achterzijde van het parkje aan de Kloosterstraat en een zeldzaam breed vertakte scharlakeneik aan de Oerlesestraat, op de hoek met de Danie Theronstraat. Andere door ons voorgedragen bomen zijn op een wachtlijst geplaatst. De gemeente gaat in 2016 alsnog kijken of ze op de lijst worden gezet. Het gaat hierbij met name om laanbeplantingen van oude beuken en eiken op de voormalige villatuinen Heidepark en Vredelust aan de Bredaseweg.

Foto: nieuw op de lijst, scharlakeneik (Quercus coccinea) aan de Oerlesestraat.

 


Criteria voor plaatsing op de lijst
Wil een boom in aanmerking komen voor plaatsing op de lijst dan moet hij aan een aantal criteria voldoen. Een dwingend criterium is dat de boom kwalitatief goed moet zijn. Dit houdt in dat er zich naar verwachting binnen 10 jaar geen problemen voor doen ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom. Naast dit dwingend criterium moet de boom een van de volgende criteria voldoen:

  • De boom is ouder dan 80 jaar.
  • De stamomtrek (gemeten op 1,3 meter hoogte) is minimaal 250 centimeter.
  • De boom heeft een cultuurhistorische waarde. Te denken valt bijvoorbeeld aan gedenkbomen.
  • De boom heeft een duidelijke natuurhistorische waarde. Een voorbeeld betreft bomen die huisvesting bieden aan zeldzame dieren of planten.
  • De boom heeft een bijzondere vorm, zeldzame omvang/soort of heeft een bijzondere standplaats.

Een boom die kwalitatief goed is en aan een van deze criteria voldoet kan voorgedragen worden om op de lijst geplaatst te worden. De gemeente beslist uiteindelijk of de boom op de lijst komt.

Wie kan een boom voordragen voor de lijst
Bomen die in het openbaar gebied staan kunnen door elke burger voorgedragen worden. U kunt daarvoor het emailformulier gebruiken op de site van de gemeente. Bomen op particuliere terreinen kunnen alleen door de eigenaar van het betreffende terrein voorgedragen worden. De gemeente gaat eens per 2 jaar de lijst actualiseren.

Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen
Eigenaren van terreinen met een boom die op de lijst staat kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het onderhoud van de boom. De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- per boom. De subsidieregeling kunt u hier downloaden: Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen

Welke bomen staan op de lijst
De gemeente heeft een interactieve kaart op het internet geplaatst waarop de bomen staat aangegeven. U kunt zoeken op straatnaam of boomnummer. Door te klikken op een boom vindt u aanvullende informatie zoals soort, omvang en boomnummer. U kunt er ook de lijst met monumentale bomen downloaden. Klik op de link 'kaart monumentale bomen Tilburg' en u komt op de betreffende internetpagina.