Minder bomen gekapt in 2017

Het aantal bomen in de (semi)-openbare ruimte waarvoor in 2017 een kapvergunning is afgegeven is flink gedaald ten opzichte van 2016. Volgens onze tellingen werden er dit jaar voor ongeveer 1670 bomen een kapvergunning afgegeven. Dat zijn er 650 minder dan in 2016. Toen telden wij ongeveer 2320 bomen.

Van genoemde 1670 bomen werden er 1070 stuks door de gemeente aangevraagd. Dat is ongeveer 1,19% van het bomenbestand dat de gemeente in beheer heeft. De kapvergunningen van de overige bomen werden aangevraagd door projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Eigenlijk is 2017 een redelijk normaal jaar. Dat er in 2016 zoveel bomen werden gekapt, had vooral te maken met een inhaalslag van de gemeente in het vervangen van bomen met een slechte conditie.
 

Redenen voor de kap

Net als in 2016 zijn de meeste kapvergunningen verleend ten behoeve van nieuwbouwprojecten. In totaal moesten ruim 620 bomen wijken voor nieuwbouwactiviteiten. In 2016 waren dat er ongeveer 790. De meeste bomen zijn gekapt in verband met de ontwikkelingen op Koningsoord in Berkel-Enschot, namelijk 423 stuks. De meest daarvan daarvan betrof een klein bosje op het terrein waar het nieuwe winkelcentrum gaat komen.

De herinrichting van straten en terreinen blijft met ongeveer 590 bomen niet ver achter bij de nieuwbouwactiviteiten. De herinrichting van Ringbaan-Noord gaat gepaard met de kap van 114 bomen en die van de Spoorlaan met 55 bomen. In beide gevallen worden er een gelijk aantal bomen of meer herplant. Maar ook in de Offenbachstraat (39 stuks) en Lijnsheike (36 stuks) werden  veel straatbomen vervangen. Veel van deze herinrichtingen gaan gepaard met het vervangen van ondergrondse leidingen en de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel dat overstromingen in de zomerperiode moet voorkomen, de zogenaamde ‘Blauwe ader’ Het vervangen van leidingen en de aanleg van een extra riolering in de straat maakt het behoud van bestaande straatbomen vaak extra lastig. 

Maar ook in wijken als de Kruidenbuurt (50 stuks) en Puccinistraat en omgeving (40 stuks) worden een flink aantal bomen vervangen. In deze wijken is er bij de herinrichting veel aandacht voor klimaatadaptie. Er wordt regenwater ontkoppeld van de riolering en opgevangen in wadi’s en regentuinen waarvan uit het kan infiltreren in de grond. Daar waar mogelijk wordt verharding vervangen voor halfverharding. En er is veel aandacht voor variatie in de aanplant middels heesters en vaste planten. Dit bevordert de biodiversiteit en de groenbeleving.

Het aantal bomen dat in verband met vitaliteitsproblemen is gekapt in 2017 is sterk gedaald ten opzichte van 2016, namelijk 193 versus 645. Dat heeft alles te maken met de reeds vermelde inhaalslag die de gemeente hiervoor in 2016 heeft uitgevoerd.

Foto: Bij de herinrichting van Ringbaan-Noord zijn 114 bomen gekapt. Er worden straks 119 nieuwe bomen aangeplant.

Herplant

In totaal is er bij de getelde kapvergunningen een herplantplicht opgelegd voor ongeveer 1310 bomen. Daarnaast heeft de gemeente 150 bomen aangeplant buiten de herplantplicht om. Daarmee komt het totaal aan aan te planten bomen op ongeveer 1460, waarvan 965 door de gemeente worden aangeplant en de overige door projectontwikkelaars en bouwbedrijven Dat is minder dan het aantal bomen waarvoor een kapvergunning is afgegeven. Daar moet wel bij vermeld worden dat er ook bomen gekapt worden in verband met een dunning, met name in parken als Von Weberpark (69 stuks) en Quirijnstokpark (66 stuks). Vaak wordt er dan geen herplantplicht opgelegd. Als we de kap in die twee parken van het totaal aantal bomen aftrekken, blijven er van de 1670 nog 1535 stuks over. Maar dan nog wordt de 100% heraanplant niet gehaald. Dit heeft diverse oorzaken. Overlastgevende bomen worden vaak niet of in kleinere aantallen herplant. Zo worden er op de begraafplaats aan de Hoflaan 50 bomen gekapt omdat ze de grafzerken opdrukken, maar worden er maar 17 herplant. En bij nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied is er vaak geen ruimte om hetzelfde aantal bomen terug te zetten. Zo worden er op het terrein aan de Klaproosstraat in Berkel-Enschot 12 bomen gekapt in verband met de bouw van woningen, maar komt er maar 1 nieuwe boom voor terug.

Foto: In Quirijnstok zijn afgelopen jaren veel bomen vervangen in verband met de sanering van de ondergrondse nutsvoorzieningen zoals hier in de Diepenbrocklaan. Ook in 2018 worden er nutsvoorzieningen gesaneerd, o.a. weer in Quirijnstok (fase 3) en in de Tobias Asserlaan en omgeving.

Invoering nieuwe bomenverordening

Met de invoering van de nieuwe bomenverordening 2017 zal er wat betreft kap en herplantplicht wel een en ander gaan veranderen. Het zal in voor een deel van de kapaanvragen lastiger worden om een vergunning te verkrijgen. De aanvrager moet dan namelijk aantonen dat er geen redelijk alternatief is voor de kap. Nu hoeft een aanvrager dat niet te doen en dient de gemeente, als ze de kapvergunning willen weigeren, aan te tonen dat de kap niet redelijk is. De aanvrager zal dus meer onderzoek moeten doen naar alternatieven voor de kap. Of dat ook gaat leiden tot een vermindering van het aantal bomen waarvoor een kapvergunning wordt afgegeven, zal nog moeten blijken. 

Maar ook wat betreft de herplantplicht zijn er belangrijke wijzigingen. Nu wordt nog vaak bij het opleggen van een herplantplicht hetzelfde aantal bomen opgenomen als er wordt gekapt. Maar met de nieuwe verordening zal er in bepaalde gevallen gekeken worden naar de monetaire waarde van de te kappen bomen. Die gaat bepalen hoeveel bomen er aangeplant dienen te worden. Jonge bomen hebben een lagere monetaire waarde dan oudere bomen. Bij het vaststellen van een herplantplicht zullen er dus vaak meer bomen aangeplant dienen te worden dan er gekapt zijn. Als er geen ruimte is voor die nieuwe bomen zal de aanvrager een storting moeten doen in het bomenfonds. Daar worden dan weer nieuwe bomen van aangelegd elders in de stad. Laten we hopen dat dit ook daadwerkelijk gaat zorgen voor meer aanplant van bomen, en niet alleen voor een goed gevuld bomenfonds.

Informatie over bomenkap in Tilburg

Wilt u op de hoogte blijven van de kap van bomen bij u in de buurt dan dient u de app 'Over uw buurt' te downloaden of u op te geven op de site Overheid.nl. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u het artikel raadplegen op onze site. U vindt het hier: Bekendmaking vergunningen alleen nog online gepubliceerd. Abonneert u zich bij Overheid.nl dan kunt u bij de verlening van de vergunning ook zien wat de reden is voor de kap, welke boomsoorten het betreft en of er herplant plaatsvindt. Daarvoor dient u een bijlage te openen die bij de publicatie is gevoegd. Deze bijlage begint met de letters 'exb' gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld exb-2017-3017. U vindt hem in de linkerkolom van de publicatie.

Ook in 2018 blijven wij de kap van bomen in het openbaar gebied volgen. Mocht u vragen hebben omtrent de voorgenomen kap van bomen dan kunt u die aan ons stellen. U kunt daarvoor onze contactpagina gebruiken.